Urząd Gminy Ińsko
Powróć do: Dla Mieszkańca

Budżet Obywatelski

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY IŃSKO NA ROK 2022

Mieszkańcy Gminy Ińsko, którzy posiadają pomysł w ramach którego nasza okolica zyska dodatkowe atuty jej zagospodarowania lub poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, mogą zgłosić swój pomysł w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Ińsko na rok 2022

Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego jako inicjatywa obywatelska, w swoim założeniu musi określać takie zadanie, które swoją istotą przyczynią się do rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców.
Zasady zgłaszania udziału w ramach Budżetu Obywatelskiego:
1. W dniach od 26 sierpnia 2021 r.  do 24 września 2021 r. rozpoczyna się możliwość składania formularzy zgłoszeniowych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
2. Formularz zgłoszeniowy projektu składa mieszkaniec gminy na jeden określony projekt, który musi zostać poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy
3. Formularz można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko przy ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, sekretariat lub na stronie www.insko.pl, zakładka Dla Mieszkańca/budżet obywatelski.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w pkt 1 należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko przy ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, sekretariat lub przesłać za pośrednictwem poczty. Termin złożenia formularza uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostało nadane w polskiej placówce operatora pocztowego.
5. Formularz zgłoszeniowy winien zostać złożony w zamkniętej kopercie z opisem:
„Formularz zgłoszeniowy projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego - 2022 rok”
6. Zasady zgłoszenia projektów w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zostały określone uchwałą nr XXIII/188/2021 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Ińsko konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ińsko, natomiast wzór formularza zgłoszeniowego projektu został określony zarządzeniem nr 39/2021 Burmistrza Ińska z dnia 25 sierpnia 2021 r.
7. Wszelkich informacji na temat procedury Budżetu Obywatelskiego udziela Zastępca Burmistrza Ińska - Pan Michał Kupczyński; tel. 518688574, e-mail: mkupczynski@insko.pl
Ważne:
W ramach powyższego budżetu nie może być ujęte zadanie, które zostało wykonane na terenie danego osiedla lub grupy sołectw w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym ogłoszone zostają konsultacje, które nie jest ogólnodostępne i którego realizacja ze względu na swój zakres nie może być wykonana w danym roku budżetowym.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie 39/2021 Burmistrza Ińska
Format: pdf, 119.07 kB
Formularz Zgłoszeniowy do BO 2022
Format: doc, 50 kB