Ogłoszenie Burmistrza o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ińsko w 2022 r.

Burmistrz Ińska

 

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

tel. 915 623 025, 915 623 028

fax. 915 623 063

www.bip.insko.pl  e-mail: urzad@insko.pl

 

 

Na postawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ińsko w 2022 r.

 

 

I.   Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

  Nazwa zadania: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ińsko w 2022 r.

 

1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji i prowadzenia procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, zwłaszcza poprzez organizację imprez rekreacyjno -  sportowych oraz zajęć sportowych poprzez zrealizowanie następujących zadań:

 

1.1 Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego.

1.2. Organizacja sportu szkolnego   (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) poprzez prowadzenie dwóch sekcji w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego.

1.3. Organizacja sportu szkolnego (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) – sporty walki w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego.

1.4. Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego dzieci o zasięgu międzygminnym np. z okazji dnia dziecka.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 150.000,00,-zł.

(słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100), w tym na:

 

1

szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych w ramach klubu sportowego

116.000,00 zł

2

organizacja sportu szkolnego    (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) poprzez prowadzenie dwóch sekcji w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego

15.000,00 zł

3

organizacja sportu szkolnego (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) – sporty walki w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego

15.000,00 zł

4

organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego dzieci o zasięgu międzygminnym np. z okazji dnia dziecka

4.000,00 zł

 

Nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego.

Nie jest wymagane składanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (rozdz. III pkt. 6 oferty).


III.  Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z :

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

b) Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057)

- wymagane jest, aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np.: nie dotyczy).

 

2. W konkursie mogą uczestniczyć:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 1 i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

3. Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzory oferty, umowy ramowej oraz sprawozdania stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057)

 

4.  Do oferty należy dołączyć:

1) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Statutu organizacji.

 

 

IV.  Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Termin realizacji zadania: od  dnia  01 stycznia 2022 r.  do  dnia  31  grudnia  2022  roku.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest:

2.1. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje pozwalające na prowadzenie zajęć.

2.2. Zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania.

2.3. Zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

2.4. Udział uczestników zajęć w systemie współzawodnictwa sportowego szkół, turniejach i zawodach.

2.5. Opracowanie programu szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, zamieszkałej na terenie gminy.

2.6. Kontynuacja udziału w rozgrywkach drużyn piłki nożnej oraz zawodach sztuk walki.

2.7. Popularyzacja dyscyplin sportowych, poprzez udział dzieci i młodzieży
w zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, turniejach, meczach weekendowych,

2.8. Zorganizowanie turnieju, imprezy rekreacyjno – sportowej dla dzieci o zasięgu międzygminnym.

 1. Gmina Ińsko zapewnia nieodpłatnie obiekty i pomieszczenia do realizacji zadania.
  1. Gmina Ińsko zapewnia ponoszenie niezbędnych kosztów utrzymania obiektów i pomieszczeń.

 

 

 1. V.      Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2022 roku, do godz. 14.00 w sekretariacie (pok. 14 - I piętro) Urząd Gminy i Miasta Ińsko
ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać nr telefonu.

 

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert oraz kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie – nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r., a wyniki konkursu publikowane są w :

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Gminy Ińsko w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

 1. Tryb rozpatrzenia ofert – oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

-  możliwość  realizacji zadania  publicznego przez oferenta –            0-20 punktów,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

         odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania –                                    0-35 punktów,

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,

   przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne –           0-10 punktów,

- wysokość planowanego przez oferenta udziału środków

   finansowych własnych lub środków pochodzących z innych

    źródeł na realizację zadania –                                                            0-15 punktów,

- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy,

   w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków -      0-10 punktów,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ińsko, w tym

   rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków

   otrzymanych na realizację zadań –                                                     0-10 punktów.

4. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VII.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Ińsko zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

 

Na realizację zadania publicznego Gmina Ińsko przeznaczyła w formie dotacji  w roku 2020 – kwotę 110.000,00 zł, w roku 2021 – kwotę 120.000,00 zł.

 

Burmistrz Ińska zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Ińsko, 14.01.2022 rok                                                                                               Burmistrz Ińska

                                                                                                                                  /-/ Jacek Liwak

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności