Konsultacje społeczne

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 5. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 6. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 7. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

Pytania do Burmistrza Ińska:


Zadający: pytający

Pytanie: Czy w związku z remontem budynku w Ciemniku (sprawa p. Klimka) gmina utraciła jakąkolwiek cześć dofinansowań zewnętrznych, a jeśli tak to jaką?

Odpowiedź:

Witam Pana,

W związku z rozwiązaniem umowy z p. Klimkiem Gmina musiała zatrudnić nowego wykonawcę do dokończenia tej inwestycji, a mówiąc precyzyjniej świetlicy wiejskiej w Ciemniku. Pociągnęło to za sobą utratę dofinansowania w kwocie około 240 tyś. zł. Powodem utraty dofinansowania było to, że nowo wyłoniona firma podała ofertę z podatkiem VAT w wysokości 8 %, co z kolei zakwestionował Urząd Marszałkowski, stojący na stanowisku, że oferta powinna być obciążona podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Ewa

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie odnośnie godzin otwarcia biblioteki miejskiej w naszej gminie. Nie uważa Pan że godziny otwarcia wczesno porane i zamknięta biblioteka w sobotę to przesada, komu ma służyć biblioteka otwarta w godzinach gdzie większość ludzi jest w pracy? Rozumiem że ludzie już nie czytają tak dużo jak dawniej to jeszcze tych nielicznych Pan zniechęca do korzystania z biblioteki! Pozdrawiam Ewa

Odpowiedź:

Witam Pani Ewo,

Rozmawiałem z Panem Albertem Morozem Dyrektorem ICK w tej sprawie. Do końca 2016 roku musimy się przemęczyć w takiej formule otwarcia Biblioteki Publicznej. Niestety w bibliotece były bardzo poważne zaniedbania i bałagan. Przez ponad 20 lat nikt nie przeprowadzał w niej skontrum co powinno być robione co 5 lat. Obecnie nadal porządkowane są księgi biblioteczne. Aby umożliwić mieszkańcom korzystanie ze zbiorów biblioteki, został zakupiony nowy księgozbiór oraz pozyskano kolejny z Książnicy Stargardzkiej. Pan Moroz obiecał, że w styczniu 2017 roku zostaną zmienione godziny otwarcia biblioteki. Zamiast w poniedziałek biblioteka będzie otwarta w sobotę.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: sylwia

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu Chcialam zapytac dlaczego nie ma już dostępnych nagran z sesji Rady miejskiej? Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Pani Sylwio,

To pytanie należy raczej skierować do Pana Szafrana, ponieważ to on nagrywał obrady komisji i sesji na swojej prywatnej kamerze i je publikował.

Planujemy zakup urządzenia rejestrującego w ramach UGiM Ińsko na przyszły rok

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marcin

Pytanie: Witam Panie Jacku pisałem już do Pana w sprawie lampy na ul Orkana w zeszłym tygodniu w czwartek jeździł po ulicach miasta samochód enea i naprawiał lampy pytam dlaczego nie została naprawiona ta lampa?! Nie zgłosił Pan tego czy było to lenistwo pracowników enea??

Odpowiedź:

Witam Panie Marcinie,

Lampa została naprawiona w piątek.

Pozdrawiam serdecznie
Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Grzegorz

Pytanie: Panie Burmistrzu. Na konsultacjach społecznych w sprawie powstania żwirowni informowano nas, że Raport oddziaływania na środowisko w tej sprawie został sporządzony. Dlaczego więc Burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie, że aktualny stan postępowania obejmuje ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko? Podczas gdy zakres Raportu został określony, ponadto Raport opracowany i uzupełniony zgodnie z wezwaniem Burmistrza Ińska oraz co najważniejsze jest już uzgodniony z obowiązującymi przepisami? Dlaczego Burmistrz wszczyna na nowo postępowanie skoro dostał od SKO dokładne wytyczne jakie elementy przy ponownym rozpatrzeniu powinien poprawić? Jaka jest podstawa prawna Pana postępowania?

Odpowiedź:

Witam Panie Grzegorzu,

Moja odpowiedź na to pytanie będzie jak najbardziej pozbawiona emocji, które tej sprawie towarzyszą. Jedynym komentarzem na jaki sobie pozwolę będzie tylko i wyłącznie zasada przezorności (art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w odniesieniu do sieci Natura 2000 wyrażona w art. 6 Dyrektywy Siedliskowej), która zobowiązuje: „aby każdy kto planuje, wyraża zgodę lub podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest w pełni rozpoznane (ze względu na niedostatki w wiedzy, deficyt informacji, brak pełnych danych statystycznych, niemożliwość wykonania analiz, niemożność wykonania symulacji, rozbieżność stanowisk, zwłaszcza stanowisk ekspertów) kierując się przezornością, podjął wszelkie możliwe środki zapobiegawcze".

Wnioskiem z dnia 12.06.2016r. Szczecińskie Kopalnie Surowców  Mineralnych S.A. wystąpiły do Burmistrza Ińska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Ińsko” zlokalizowanego na części działki nr 725 obręb Ciemnik, gmina Ińsko. 

Po rozpoznaniu przedmiotowego wniosku organ I instancji decyzją z dnia 30.09.2015r., znak: ROL.6220.5-19/2012.ID odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.  Od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie złożyły Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Decyzją z dnia 15 grudnia 2015r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Burmistrz uznał, że całe postępowanie w przedmiotowej sprawie należy powtórzyć i w związku z powyższym wystąpił pismem ROL.6220.3-23.1.2012/16.ID z dnia 13 października 2016r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Pismem WONS – OŚ.4241.3.2016.MR z dnia 25 października 2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, „że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Ińsko” z projektowanego obszaru górniczego o powierzchni ok. 100 ha (i powierzchni złoża ok. 60 ha) zlokalizowanego na terenie części działki nr 725 w obrębie Ciemnik, w gminie Ińsko istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Pismem z dnia 14.10.2016r.Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. wniosła zażalenie na między innymi wznowienie przez organ I instancji postępowania, a w szczególności na ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pomimo iż raport taki raport znajduje się w aktach sprawy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowiło pismem z dnia 25 listopada 2016r. znak SKO.SJ.450.4057.2016 „wyznaczyć Burmistrzowi Ińska miesięczny termin na załatwienie sprawy”.

Burmistrz Ińska, stoi na stanowisku, iż właściwie zinterpretował postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015r. W tym przekonaniu utwierdziła go opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, która wyraźnie mówi o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Piotr

Pytanie: Panie Burmistrzu, do mieszkańców dochodzą niepokojące informacje na temat kiepskiego stanu finansów gminy. Jaka jest struktura przychodów i wydatków gminy? Czy ma pan pomysł na zwiększenie przychodu dla naszej wspólnoty?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

O tym, że finanse naszej gminy są w złym stanie mówię od dwóch lat. Nigdy to nie było ukrywane, ale skoro jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, to pozwolę sobie raz jeszcze o tym napisać.

Pyta Pan o strukturę przychodów i wydatków. Zakładam, że pytając o przychody, miał Pan na myśli dochody. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

 • dochody własne;

1) wpływy z podatków:  od nieruchomości, rolnego, leśnego,  od środków transportowych,  dochodowego od osób fizycznych i prawnych,  od spadków i darowizn,  od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:  skarbowej,  targowej,  miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,

reklamowej,  eksploatacyjnej, za gospodarowanie odpadami

3) dochody z majątku gminy

 • subwencja ogólna
 •  dotacje celowe z budżetu państwa ( na  zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;  zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;  usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych.

Tu można mówić o dochodach „zewnętrznych” np.: subwencja oświatowa, dotacje na zadania własne i zadania zlecone i o dochodach własnych – czyli podatkach. Pisząc o dochodach na zadania zlecone chciałbym zwrócić uwagę, iż w całości muszą być one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.  Nie bez powodu posłużyłem się też przykładem subwencji oświatowej, która powinna pokrywać wydatki gminy na oświatę. Otóż subwencja oświatowa w przypadku Gminy Ińsko nie wystarcza nawet na pensje z pochodnymi dla pracowników oświaty w naszej gminie. Znaczy to, że z puli ogólnej naszego budżetu zmuszeni jesteśmy dokładać do utrzymania placówek oświatowych około drugie tyle, ile wynosi subwencja oświatowa, czyli mówiąc w skrócie około 2 mln zł. rocznie. Dochody własne, to jak już wspomniałem podatki, opłaty lokalne. I co tu się okazuje – gdyby wszyscy podatnicy rzetelnie wypełniali swój obowiązek, można by powiedzieć, że nasz budżet by się nieźle bilansował, jednak z tytułu niezapłaconych podatków w tej chwili w kasie gminy brakuje około 2 mln zł. Dla przykładu bardzo w ostatnim czasie doskwiera naszemu budżetowi brak opłaty z tytułu podatku od nieruchomości od Polskiego Koncernu Spirytusowego, który już od sierpnia 2015 roku tego podatku nie uiszcza, a jest to ponad 22 tyś zł miesięcznie. Podsumowując – dochody w projekcie budżetu na rok 2017 szacujemy na poziomie 13.344.092,00 zł, a wydatki na poziomie 13.003.165,00 zł. Planowana nadwyżka w budżecie wyniesie 340.927,00 zł i zostanie ona w całości wydatkowana na spłatę rat kredytów i pożyczek. Same cyfry może zbyt dużo nie mówią, więc jedynie krótki komentarz, który pomoże zrozumieć mizerię tego budżetu – niemal całe dochody przeznaczamy w tym budżecie na wydatki bieżące, oraz spłatę kredytów i pożyczek. Na inwestycje nie zostaje niemal nic, bo jedyne zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na 2017 rok to: dokumentacja projektowa na projekt zagospodarowania brzegu jeziora od strugi Iny do plaży, wkład własny na zakup projektora do kina, wkład własny na renowację murów obronnych oraz dofinansowanie do trzech oczyszczalni przydomowych – w sumie 173.500,00 zł, czyli około 1,3 % budżetu.

Wróćmy do przychodów. Od stycznia 2015 r. nasza gmina nie ma możliwości zaciągania żadnych pożyczek ani kredytów. Jest to o tyle niekomfortowa sytuacja, że nie możemy ubiegać się o żadne środki unijne, ponieważ za każdym razem, by je pozyskać, trzeba mieć wkład własny, którego nam brak, a pożyczki na niego zaciągnąć nie możemy, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa nam na to nie pozwala, gdyż nie osiągamy w tej kwestii właściwych wskaźników. Jak do tego doszło? Mój poprzednik zostawił mi w spadku 11 różnych zobowiązań finansowych do spłaty. Są to kredyty, pożyczki i jedno poręczenie kredytowe, które były zaciągane na różne zadania inwestycyjne realizowane przez niego w latach 2010 – 2014. 5 z nich weszło w życie dopiero 1 stycznia 2015 roku (Boisko Orlik 156.691,72 zł i Świetlica Ciemnik 252.318,41 zł, Boisko Orlik 195.732,66 zł, Promenada 136.728,56 zł, Promenada 200.000,00 zł, poręczenie kredytowe na zakup nowego auta dla OSP 136.320,00 zł), jedno zaczęliśmy spłacać w styczniu 2016 roku (mieszkania socjalne Ciemnik 423.456,64 zł) i jeszcze jedno zaczniemy spłacać dopiero w roku 2018 (Promenada 363.000,00 zł) . Jedno z tych zobowiązań (poręczenie kredytowe na zakup nowego wozu strażackiego w kwocie 136.320,00 zł) zostało już spłacone. Do końca 2018 roku zostaną spłacone kolejne 4 zobowiązania (kredyt na budowę świetlicy wiejskiej w Studnicy, kredyt na budowę wodociągu w Waliszewie, pożyczka na przebudowę Alei Słonecznej, kredyt na budowę Promenady). Zostanie zatem 6 innych zobowiązań finansowych do spłaty (budowa boiska Orlik i świetlicy w Ciemniku – spłata do 30.11.2023, budowa boiska Orlik – spłata do 31.07.2023, mieszkania socjalne Ciemnik – spłata do 30.09.2024, zakup samochodu strażackiego – spłata do 2021, budowa Promenady – spłata do 28.02.2025, budowa Promenady – spłata do 30.11.2024). Znaczy to mniej więcej tyle, że do końca tej kadencji nie mamy najmniejszych szans na pozyskanie dla naszej gminy przychodów, które mogłyby być wkładem własnym do nowych inwestycji lub przedsięwzięć.

Ostatnia część pytania dotyczy mojego pomysłu na zwiększenie przychodów dla naszej wspólnoty? Myślę, że raczej o dochody własne tu chodzi, bo jak przedstawiłem powyżej, na nowe przychody przez najbliższych kilka lat nie mamy szans. Wróćmy zatem do dochodów – z całą pewnością należy wspierać istniejące przedsiębiorstwa w możliwości rozwoju potencjału produkcyjnego – co się dzieje, żeby tylko wspomnieć o obecnie dwóch największych przemysłowych zakładach pracy na terenie gminy. Należy spowodować uruchomienie zakładu potocznie zwanego „Bioetanol”, co będzie skutkowało po pierwsze wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, ale również pracą dla naszych mieszkańców i w konsekwencji zwiększoną kwotą podatku dochodowego. Jak wszyscy już pewnie wiedzą zakład ten jest obecnie zajęty przez komornika, który szykuje go do licytacji. Patrzę w przyszłość z nadzieją na to, że owa licytacja ma szansę odbyć się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Natura 2000 jest dość skuteczną barierą dla nowych inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć u nas działalność. Podjęliśmy jednak uchwałę, która takim gwarantuje ulgi podatkowe na pierwszych kilka lat. Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Recz – Ińsko (do Rybionka) może stać się zarówno czynnikiem dla rozwoju zarówno sfery przemysłowej i turystycznej, ponieważ oprócz gruntownej przebudowy tego najważniejszego dla nas szlaku komunikacyjnego, planowana jest budowa ścieżek rowerowych od Ińska do Rybionka oraz od Marianowa do Ińska.  Konieczny jest rozwój sektora turystycznego – w tym kierunku zmierzają nasze prace projektowe nad zagospodarowaniem terenu od strugi Iny do plaży, co niemal z pewnością w roku 2017 będzie skutkowało budową wieży widokowej i nowego pomostu na plaży. Intensywnie staramy się skłonić Pocztę Polską do sprzedaży ośrodka wypoczynkowego przy plaży. Może to spowodować poważne ożywienie tej branży w naszej gminie, a w konsekwencji większe dochody. Jak widać działania nasze zmierzają w kierunku zrównoważonego rozwoju zarazem sfery przemysłowej, jak i turystycznej.

            Z dniem 2 grudnia 2016r sytuacja finansowa Gminy Ińsko uległa dramatycznemu pogorszeniu. Pozwolę sobie tego nie komentować, przytaczając jedynie treść wyroku, który taki stan rzeczy spowodował:

Informacja o postępowaniu w sprawie z powództwa Jerzego Klimka przeciwko Gminie Ińsko o zapłatę

Powód Jerzy Klimek pozwem z dnia 25 listopada 2013r. wniósł do Sądu Okręgowego w Szczecinie o ustalenie, że kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy zawartej między nim, a Gminą Ińsko dotyczącej przebudowy budynku mieszkalno-użytkowego (świetlica wiejska- Ciemnik), dla części mieszkalnej wynosi 28.552,68 zł co stanowi 4% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia dla części mieszkalnej budynku. Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 680.095,36 zł tytułem wynagrodzenia uprzednio potrąconego przez pozwaną oraz wynagrodzenia należnego za wykonanie prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem pozwanej.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: VII GC 549/13, wyrokiem z dnia 02 grudnia 2016r.:

1.  zasądził od pozwanej kwotę 385.817,17 zł z odsetkami ustawowymi od

       dnia 26 listopada 2013r.

2.  zasądził od pozwanej kwotę 86.105,61 zł z odsetkami ustawowymi od

                  dnia 25 marca 2014r.

3.    oddalił powództwo w pozostałej części.

4.  zasądził od pozwanej kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa

       procesowego

5.   zasądził od pozwanej kwotę 28.746 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych

Sąd Okręgowy dokonał miarkowania kary umownej naliczonej przez pozwaną z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia, ustalając wartość kary umownej na kwotę 140.000 zł, a następnie zasądził od pozwanej kwotę 385.817,17 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. (Gmina naliczyła karę umowną i dokonała potrącenia na kwotę 525.817,17 zł)

Kwota świadczenia określona w pkt. 2 wyroku zasądzona została tytułem wykonanych przez powoda robót dodatkowych. Sąd Okręgowy nie uwzględnił przy tym żądania zasądzenia na rzecz powoda kosztów wymiany pokrycia dachowego oraz robót zamiennych.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Mariusz Lewandowski

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu.Jakiś czas temu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie usytuowania żwirowni na terenie naszej gminy,gdzie większość mieszkańców opowiedziała się za jej budową.Czy do tej pory Burmistrz podjął jakieś kroki zmierzające do umożliwienia realizacji przedsięwzięcia? Kiedy możemy spodziewać się decyzji w tej sprawie?

Odpowiedź:

Witam Panie Mariuszu,

Pragnę przypomnieć, że udział w konsultacjach  społecznych w sprawie powstania żwirowni na działce 725 obręb geodezyjny Ciemnik wzięło 173 mieszkańców. Za powstaniem żwirowni opowiedziało się 88  mieszkańców, przeciw 79, 5 osób wstrzymało się przed wyrażeniem swej opinii w tej sprawie. Na ten moment uprawnionych do głosowania na  terenie Gminy Ińsko jest 2958 osób. Moim zdaniem trudno zgodzić się z  opinią, że 88 osób (czyli około 3% uprawnionych do głosowania) które chce by żwirownia powstała, można nazwać większością mieszkańców.  Gdyby nawet wziąć pod uwagę badanie przeprowadzone w ramach festynu  przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Ińskiej, to okaże się, że około 12%  populacji jest za tą inwestycją(przypominam, że w badaniu tym udział  wzięło 418 osób, z czego 340 było za, 50 przeciw, 24 osoby wstrzymały  się, a 4 ankiety były nieważne). Badanie przeprowadzone podczas  festynu nie zostało wzięte pod uwagę, ponieważ nie mamy pewności czy nie wzięły w nim udziału osoby niezamieszkujące terenu Gminy Ińsko.

Pyta Pan o kroki zmierzające do umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie organ pierwszej instancji, czyli Burmistrz, został zobowiązany do wszczęcia postępowania od nowa w przedmiotowej sprawie, co niniejszym uczyniłem występując do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marcin

Pytanie: Witam Panie Jacku mam prośbę mógł by było zlecić naprawę lampy na ulicy Orkana chodzi o pierwszą lampę od strony ulicy Bohaterów Warszawy pozdrawiam Marcin

Odpowiedź:

Witam Panie Marcinie,

Sprawa zostanie zgłosozna.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Maciej

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, Jakiś czas temu wypowiedział sie Pan na temat handlu na plazy. Chodzi mi o wypowiedz: "W ramach projektu Wodna ścieżka edukacyjna - jezioro Ińsko, będzie zaprojektowany budynek, w którym zainteresowane osoby będą mogły wydzierżawić lokal. Pozwoli to na całkowite ograniczenie stawiania ?budek?. Chciałbym zapytać jak bedzie wyglądał ten budynek (czy jest juz jakiś projekt), kiedy bedzie rozpoczęcie budowy?

Odpowiedź:

Witam Panie Macieju,

Istotnie w ramach projektu "Wodna ścieżka edukacyjna  Jezioro Ińsko" projektowany jest taki budynek. Będzie on wypełniał kilka funkcji - mają tam się znaleźć dwa pomieszczenia na działalność gastronomiczną, toalety i przebieralnie, a na drugiej kondygnacji znajdą się pomieszczenia mieszkalne dla ratowników. Budynek jest projektowany w technologii przemysłowej. Wstępna jego wizualizacja była już prezentowana na Komisjach Rady Miejskiej. Posiadamy ją w Urzędzie więc zapraszam, można przyjść i ją zobaczyć. Co do rozpoczęcia budowy - myślę, że na początku roku 2017 uzyskamy pozwolenie na budowę. Potem pozostanie nam poszukanie pieniążków na realizację tę inwestycji i to będzie zadanie niełatwe, więc na ten moment nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy rozpoczniemy budowę. Jeżeli znajdzie się chętny to zrobimy to w formule PPP.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Józef

Pytanie: Witam Panie Burmistrzu czy rzeczywiście doczekamy się prawdziwego marketu i bedzie to sklep Dino? Czy jest to już informacja potwierdzona ? I kiedy możemy s?ę spodziewać jego otwarcia. Dla mieszkańców naszego miasta byłby to napewno duży plus. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Witam Panie Józefie,

Informacje jakie posiadamy na dzień dzisiejszy są następujące. Firma Dino Polska jest obecnie na końcowym etapie projektowania i w najbliższych dniach mają składać wniosek o pozwolenie na budowę. Prawdopodobny termin rozpoczęcie robót to wiosna 2017 r.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Bogdan Mielnikiewicz

Pytanie: Latarnia do oświetlenia drogi i okolicy, przy ulicy Orzechowa 26. Można powiedzieć, permanentnie, z małymi wyjątkami, nie świeci. zgłaszane wielokrotnie do odpowiedniej osoby w urzędzie miasta. efekt mizerny. jest to szczególnie irytujące, bo mieszkańcy sąsiednich posesji partycypowali w kosztach ustawienia tychże lamp na ulicy Orzechowej.

Odpowiedź:

Witam Panie Bogdanie,

W dniu dzisiejszym wysyłamy zlecenie do Enei.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: krzysztof koplin

Pytanie: co sie dzieje z poziomem wody cz to nie wina żwirowni

Odpowiedź:

Witam Panie Krzysztofie,

Nie potrafię odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ponieważ nie jestem hydrogeologiem. Taki stan rzeczy jednak bardzo mnie martwi, w związku z powyższym wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 

Wystąpiłem również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą o ewentualne współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Całość pilotuje na moją prośbę Pan Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Odpowiedź z Zarządu Melioracji wskazuje na przyczyny takie jak: rozkład i wysokość opadu atmosferycznego, parowanie ze zbiorników wodnych. Niewykluczoną przyczyną jest również działalność ludzka. Zarząd Melioracji nie widzi w chwili obecnej możliwości podniesienia rzędnych zwierciadła wody w jeziorach Ińsko i Wisola oraz zapewnienia stałego przepływu w Strudze Ińsko co determinuje do przeprowadzenia dalszych badań i analiz, które mają ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Bartek kozanecki

Pytanie: Witam panie Burmistrzu czy policja w ińsku morze zrobić porządek z psami które latają luzem mają właścicieli a mogą stanowić potencjalne zagrożenie w innych gminach typu Chociwel lub inne nie mają kłopotu jak wiedzą czyj pies lata luzem to karają mandatem tak powinno być u nas

Odpowiedź:

Witam Panie Bartoszu,

Każdy właściciel psa jest zobowiązany o niego dbać. Właściciele psów, które puszczone są luzem, odpowiadają za wszystko, co ich pies zrobi. 

Wielokrotnie zgłaszaliśmy takie sprawy miejscowym policjantom. Po raz kolejny zwrócę im uwagę, by baczniej przyjrzeli się temu problemowi.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Marek Kowalczuk

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu Czy pomost przy Gospodarstwie Rybackim ma szanse przejść jakieś prace konserwacyjne? Obawiam się, że jeśli prace nie zostaną szybko przeprowadzone to pomost, który jest niewątpliwą atrakcją promenady czeka los pomostu na plaży miejskiej. Z poważaniem, Marek Kowalczuk

Odpowiedź:

Witam Panie Marku,

Pomost, o który Pan pyta, nie jest własnością Gminy Ińsko, więc nie ma możliwości byśmy remontowali go ze środków publicznych. Właścicielem jest Gospodarstwo Rybackie, więc tylko oni mogą dokonać konserwacji tego obiektu.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Kazimierz

Pytanie: Panie Burmistrzu, co z pomostem i wierzą widokowa? Kiedy zaczynamy prace?

Odpowiedź:

Witam Panie Kazimierzu,

Wieża i pomost są na końcowym etapie projektowania. Wyniki naboru Regionalnego Programu operacyjnego poznamy na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017. Pan Marszałek Jarosław Rzepa, chce aby przetargi ruszyły wczesną wiosną. Gmina Ińsko jest w o tyle dobrej sytuacji, że w tym roku będzie posiadać całą dokumentację projektową z pozwoleniami na budowę, więc w stosunku do Ińska jest to kwestia przetargu na budowę.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak  

Zadający: tadeusz

Pytanie: Witam. chciałem zapytać się sie dzieje z lampmi na ul. broniewskiego i boh warszawy poświecą 2 dni i gasną oszczędzacie czy jak

Odpowiedź:

Witam Panie Tadeuszu,

Nie wynika to z oszczędności lecz z awarii, która pojawiła się kolejny raz. Sprawa została zgłoszona już do Enea. Mam nadzieję, że awaria zostanie usunięta i więcej się już nie pojawi.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: Marian

Pytanie: czy moglby Pan burmistrz porozmawiac z Policja o godzinach przyjec interesantow , mogliby wywiesic jakas karteczke i godzine dziennie poswiecic , bo zlapac kogos na posterenku graniczy z cudem

Odpowiedź:

Witam Panie Marianie,

W najbliższym czasie porozmawiam na ten temat z kierownikiem Posterunku Policji w Ińsku Panem Krzysztofem Pakulskim.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

 

Zadający: paweł

Pytanie: Witam Moje pytanie będzie z natury techniczne czy jest możliwość zamontowania mocniejszych żarówek na ul ogrodowej,zielonej,polnej i alejce do cmentarza bo albo lampy są już tak stare albo żarówki za słabe.Owe lampy świecą tylko żeby pokazać że swiecą

Odpowiedź:

Witam Panie Pawle,

Ja się z tą sugestią zgadzam, jednak jak zawsze problem leży w finansach. Na ten moment trudno będzie pozytywnie rozpatrzyć Pański wniosek, ale zapewniam, że myślę od jakiegoś czasu nad rozwiązaniem tej kwestii i zamontowaniu oświetlenia typu LED.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: Mieszkaniec

Pytanie: Witam ! Widze ze zostal poruszony temat ul.Krzywej opuszczonego budynku i naprzeciw dzialki w stanie karygodnym. Prosze zrobic porzadek z tym miejscem. Ostatnio szlam z dzieckiem do szkoly a z tego budynku wyszedl pan pod wplywem alko i zaczal sie czepiac a co by bylo gdyby bylo ciemno i dziecko szlo samo- tragedia. A dzialka syf i malaria a wlasciciel ma wszystko gdzies

Odpowiedź:

Witam Pana/Panią,

Odpowiadałem już na podobnie zadane pytanie. Właściciel terenu został powiadomiony o tym fakcie i uprzedzony, że w przypadku braku działań z jego strony, zostanie powiadomiony o tym organ nadzoru budowlanego.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak

Zadający: jan

Pytanie: i dalej nie usłyszałem odp na temat lampmna ul.młynarskiej echh porusze ten temat na innych forach może burmistrz zastępca jego i pani Irenka cos poradzą wkońcu

Odpowiedź:

Witam,

Nie uzyskał Pan odpowiedzi bo Pan nie pytal, proszę się cofnąc do Pańskich poprzednich pytań. Obecnie trwa wymiana żarówek na terenie całej Gminy Ińsko.

Pozdrawiam serdecznie

Burmistrz Ińska Jacek Liwak