foto

Przetarg 20 kwietnia 2021 r. Atrakcyjna działka pod usługi turystyki w Ińsku

dodano: 2021-02-18 10:01:59

Teren zabudowy usługowej turystyki, teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej

Przetarg 20 kwietnia 2021 r. 

Ińsko obręb I

ul. Armii Krajowej

działka nr geod. 375/2

numer księgi wieczystej:

SZ1T/00087149/2

POWIERZCHNIA 4,9490 ha

 

Kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu pofałdowana. W otoczeniu znajduje się zabudowa wypoczynkowa oraz grunty rolne. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. W przylegającej drodze znajduje się wodociąg, sieć energetyczna i sieć kanalizacyjna. Bezpośredni zjazd z Drogi Wojewódzkiej  nr 151 oraz bezpośredni dostęp do ścieżki rowerowej (Trasa Pojezierzy Zachodnich) łączącej z Ińskiem. Odległość od Plaży Miejskiej w Ińsku w linii prostej około 400 m, drogą lub ścieżką rowerową około 600 m. 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

10 Ut,US,U

Zapis 10 Ut, US, U oznacza:

Teren zabudowy usługowej turystyki, teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej

Powierzchnia zabudowy 25 % terenu/działki

Sprzedaż na własność

CENA WYWOŁAWCZA  1.000.000,00 ZŁ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 19 lutego 2021 roku

 

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki niezabudowanej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

 

Lp..

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Ińsko obręb I

ul. Armii Krajowej

działka nr geod. 375/2

numer księgi wieczystej:

SZ1T/00087149/2

 

 

 

 

 

 

  

 

4,9490 ha

 

 

 

Kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu pofałdowana. W otoczeniu znajduje się zabudowa wypoczynkowa oraz grunty rolne. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu. W przylegającej drodze znajduje się wodociąg, sieć energetyczna i sieć kanalizacyjna.

 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

10 Ut,US,U

Zapis 10 Ut, US, U oznacza:

Teren zabudowy usługowej turystyki, teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

 

 

1.000,000 zł

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 1000

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza w kwocie 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

 

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
13 kwietnia 2021 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

 

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

 

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ww. działka nie jest obciążona długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne jest od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w urzędzie, tel. (91) 562 10 18.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej
dla ogłoszenia o przetargu.

 

Wywieszono na tablicach informacyjnych urzędu  oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu
19 lutego 2021 roku.