foto

Działka pod usługi turystyki II przetarg

dodano: 2020-09-08 15:16:02

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR GEOD. 280/4

Działka pod usługi turystyki z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i linią brzegową jeziora Ińsko!

Działka zlokalizowana w Ściennem. Dojazd do działki z drogi gminnej.

Media tj. woda, kanalizacja, prąd po wystąpieniu o warunki przyłączeniowe.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, tel. (91) 5623-025, e-mail: urzad@insko.pl

Burmistrz Ińska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych.

Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
ul. Bohaterów Warszawy 38.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2021 roku:

o godzinie 1000 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza:

w kwocie 16.600 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych)

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko
PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848,

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  4 marca 2021 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko. W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

 

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ww. działki nie są obciążone długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. urzędzie, tel. (91) 562 10 18.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność powyższych działek odbył się w dniu 23 listopada 2020 roku.

Wywieszono na tablicach informacyjnych urzędu, oraz Biuletynie Informacji Publicznej –
www.bip.insko.pl  w dniu 10 lutego 2021 roku.

 

 

Lp..

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obręb Ścienne, gmina Ińsko

działka numer geodezyjny 280/4

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00118709/3

 

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RV, RVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0701 ha

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość     położona jest w miejscowości Ścienne. Dojazd do działki odbywa się z nieutwardzonej drogi gruntowej.

Konfiguracja terenu płaska
z nieznacznym pochyleniem w kierunku południowym Kształt działki regularny- foremny wielokąt.

Teren działki niezagospodarowany. Nieruchomość nie wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu.

Od strony południowej działka graniczy z jeziorem

 

 

Zgodnie z obowiązującym    planem zagospodarowania   przestrzennego działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

3 Ut, US-

Teren zabudowy usługowej turystyki, teren sportu
i rekreacji, w miejscu wskazanym na rysunku planu dopuszcza się realizację zabudowy służącej wyłącznie turystyce wodnej (w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora) nie więcej niż trzy budynki wolnostojące (np. hangary na sprzęt turystyczny, wypożyczalnia sprzętu wodnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331.200,00 złotych