foto

Działka pod działalność usługową II przetarg

dodano: 2020-09-08 15:04:50

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR GEOD. 193/10

Działka pod działalność usługową z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ińsko.

Działka zlokalizowana w Ińsku przy ul. Henryka Sienkiewicza z dostępem do przebudowanej Drogi Wojewódzkiej nr 151.

W pobliżu nieruchomości znajdują się duże firmy jak Pomeranian Timber i Gryfskand jak i działka, na której budowana jest stacja paliw wraz z myjnią samoobsługową.

Media tj. woda, kanalizacja, gaz, prąd i telekomunikacja w przyległych drogach.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, tel. (91) 5623-025, e-mail: urzad@insko.pl

Burmistrz Ińska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych.

Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
ul. Bohaterów Warszawy 38.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2021 roku:

o godzinie 1100 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza:

w kwocie 21.500 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko
PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848,

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  4 marca 2021 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko. W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

 

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ww. działki nie są obciążone długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. urzędzie, tel. (91) 562 10 18.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność powyższych działek odbył się w dniu 23 listopada 2020 roku.

Wywieszono na tablicach informacyjnych urzędu, oraz Biuletynie Informacji Publicznej –
www.bip.insko.pl  w dniu 10 lutego 2021 roku.

 


 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

obręb II miasta Ińsko

ul. Sienkiewicza

Działka nr geod. 193/10

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00126317/7

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5350 ha

 

 

 

 

 

 

 

Działka o regularnym kształcie. Konfiguracja terenu płaska.

Nieruchomość niewyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 193/10 położona jest na terenach oznaczonych symbolem: 170 U

 

Zapis 170 U oznacza:

Teren zabudowy usługowej, dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 mdopuszcza się realizację jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu usługowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

428.000,00    złotych