foto

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

dodano: 2019-12-02 14:37:07

Prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Ińsko w latach 2020-2022.

Burmistrz Ińska

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

tel. 915 623 025, 915 623 028

fax. 915 623 063

www.bip.insko.pl www.insko.pl  e-mail: urzad@insko.pl

 

Na postawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Rodzaj zadania: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa zadania: Prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Ińsko w latach 2020-2022.

           

 1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia/wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego.
 2. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej gdzie działania mają na celu wspomaganie rodzin w wychowaniu dzieci i młodzieży i zapobieganiu demoralizacji poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, w szczególności z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym:

- pomoc w nauce dla dzieci potrzebujących pomocy,

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,

- prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych oraz poznawczych, uczących wartościowego spędzenia czasu wolnego,

- dożywianie dzieci.

 

 1. Placówki wsparcia dziennego będą prowadzone w obiektach należących do Gminy Ińsko w następujących miejscowościach:
  1. Linówko,
  2. Ścienne,
  3. Ciemnik.

II.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Wysokość środków Gminy Ińsko przeznaczonych na realizacje zadania wynosi - 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł, 00/100) rocznie.

Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotu objętego dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postepowania ustalona będzie na podstawie złożonego wniosku o aneksowanie umowy wieloletniej oraz w ramach zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Ińsko.

 

III.  Zasady przyznawania dotacji:

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z :

1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057)

- wymagane jest, aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione z godnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np.: nie dotyczy).

3. Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575).

 

IV.  Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji zadania:
  1. Okres prowadzenia placówek:  02.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
  2. Przerwa urlopowa (wakacyjna)  -  lipiec - sierpień 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  3. Czas otwarcia placówek – codziennie, minimum po 4 godziny, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.       
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).
  2. Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzory oferty, umowy ramowej oraz sprawozdania stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057).
  3. Do oferty należy dołączyć:

1) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Statutu organizacji.

  1. Obowiązek zatrudniania kadry specjalistycznej, zgodnie z wymogami, odpowiednio do czasu pracy placówek.
 1. Gmina zapewnia nieodpłatnie obiekty i pomieszczenia do realizacji zadania.
 2. Gmina zapewnia ponoszenie niezbędnych kosztów utrzymania obiektów i pomieszczeń.

 

V.  Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2019 roku, do godz. 14.00 w sekretariacie (pok. 14 - I piętro) Urząd Gminy i Miasta Ińsko
ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać nr telefonu.

 

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert oraz kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie – nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r., a wyniki konkursu publikowane są w :

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Gminy Ińsko w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku.

 1. Tryb rozpatrzenia ofert – oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w oparciu o
 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

-  możliwość  realizacji zadania  publicznego przez oferenta –            0-20 punktów,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

         odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania –                                    0-35 punktów,

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,

   przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne –           0-10 punktów,

- wysokość planowanego przez oferenta udziału środków

   finansowych własnych lub środków pochodzących z innych

    źródeł na realizację zadania –                                                            0-15 punktów,

- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy,

   w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków -      0-10 punktów,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ińsko, w tym

   rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków

   otrzymanych na realizację zadań –                                                     0-10 punktów.

4. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VII.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Ińsko zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

 

Na realizację zadania publicznego Gmina Ińsko przeznaczyła w formie dotacji  w roku 2018 – kwotę 60.000,00 zł, w roku 2019 – kwotę 60.000,00 zł.

 

Burmistrz Ińska zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ińsko, 02.12.2019 rok