foto

Wyniki konsultacji społecznych

dodano: 2019-11-06 11:40:45

Program Współpracy Gminy Ińsko z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok

Wyniki konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku
w sprawie Programu Współpracy Gminy Ińsko z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku  Publicznego  na 2020 rok

 

  1. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Ińsko, organizacje pozarządowe, w zakresie ich działalności statutowej, i inne zainteresowane podmioty, propozycji i uwag dotyczących przedmiotu konsultacji:

Brak zgłoszonych uwag.

 

  1. Podsumowanie wyników konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w myśl § 10 ust. 2 uchwały nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ińsko na podstawie Zarządzenia nr 67/2019 Burmistrza Ińska z dnia 18 października 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

W trakcie konsultacji Burmistrz Ińska nie wpłynęły uwagi i nie dokonano zmiany projektu „Programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Zakres dofinansowania i wsparcia, określony w § 12 ust. 1 i 2 projektu, stanowi kontynuację podstawowych i priorytetowych kierunków wsparcia z zachowaniem poziomu z lat ubiegłych, natomiast wysokość wsparcia wskazana w ust. 3 została określona na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu, a ich wydatkowanie będzie zgodne ze złożonymi wnioskami jako uzupełnienie wkładu własnego.

 

Informacja o konsultacjach społecznych ukazała się na stronach internetowych  Gminy Ińsko oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Ińsko, 06.11.2019 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

-/Michał Kupczyński/-