foto

Atrakcyjna działka usługowa !!!

dodano: 2016-01-20 11:56:17

Użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Burmistrz Ińska ogłasza na dzień 07 lipca 2017 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki niezabudowanej.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

Cena wywoławcza.

 

 

ul. Armii Krajowej

Ińsko obręb II

działka nr geod. 321/1

o powierzchni 0,9884 ha

zapisana w księdze wieczystej numer KW:

SZ1T/00116470/4

symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

Bp

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Ińsko. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 151, utwardzonej asfaltem. Działka o regularnym kształcie – zbliżonym do prostokąta. Położona w zasięgu sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej.

 

 

 

Działka położona jest na terenach:

47aZP – Teren zieleni urządzonej – park z zielenią wielopiętrową o charakterze izolacyjnym;

 

47bU – Teren zabudowy usługowej, w tym lokalizacji obiektu handlowo-usługowego oraz stacji paliw płynnych, dopuszcza się realizację jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu usługowego.

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat z przeznaczeniem na funkcje usługowe.

 

 

 

 

 

700.000,00

złotych

 

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Budowa stacji paliw płynnych.

Możliwa budowa obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 1000 m2, dopuszcza się realizację jednego mieszkania wbudowanego w obiekt handlowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu usługowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Termin rozpoczęcia zabudowy (wybudowanie fundamentów): 1 rok. Termin zakończenia zabudowy (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym): 3 lata. W obydwu przypadkach termin liczony jest od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 03 lipca 2017 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko. W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podstawą do naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu. Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego o oddaniu tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w stawce 3% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 30 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Pozostałą część pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste będącej przedmiotem przetargu wygrywający przetarg winien wpłacić jednorazowo, nie później niż do dnia zwarcia umowy w formie aktu notarialnego o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W przypadku nie wpłacenia na konto Gminy Ińsko, do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, pełnej ustalonej kwoty tytułem pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako użytkownik wieczysty nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Ww. działka nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat ww. działki odbył się w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Formalności związane z dostępem do DW 151 uzgodnione !!!

Działka położona w bliskiej odległości od jeziora Ińsko (I klasa czystości wód) oraz Plaży Miejskiej w Ińsku

Działka w kształcie trapezu. Położona na terenie w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko

Stacja paliw płynnych + sklep wielkopowierzchniowy lub inne usługi (np. zajazd z hotelem).

Dopuszcza się także budynek mieszkalny dla właściciela obiektów usługowych.

Działka położona pomiędzy DW 151 oraz planowaną obwodnicą Ińska.

W 2017 roku nastąpi przebudowa DW 151 przez miasto Ińsko