foto

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŃSKO

dodano: 2018-11-05 12:32:46

ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IŃSKO ZA ROK 2017

 

 

Ińsko 2018 r.

 1. Cel przygotowania analizy gospodarki odpadami.

Przedmiotowy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma terenie gminy Ińsko za rok 2017, sporządzoną w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy
w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych
w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 1. Podstawa prawna:

Analiza została przygotowana w oparciu o art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r .
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1298
ze zm.
), gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą
w szczególności:

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4) liczbę mieszkańców;

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 cyt. ustawy.

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 1. Ogólna charakterystyka system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ińsko

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne z terenu Gminy Ińsko w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. realizowany był przez firmę REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej ps. ,,Jachna” 35, 71-005 Szczecin.

Na podstawie umowy zawartej 03.11.2016r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ińsko” oraz obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zmieszane odpady przekazywane były do instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w Łęczycy, gdzie odpady zmieszane i resztki
z segregacji osób segregujących poddaje się odpowiednim procesom odzysku, natomiast odpady komunalne  selektywnie zebrane przekazywał do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach.

 

Odpady komunalne odbierane były na terenie gminy Ińsko w systemie pojemnikowym i workowym.

W ramach przedmiotowej umowy nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone
w kolorowe worki na odpady segregowane, natomiast budynki użyteczności publicznej (szkoła, Urząd Gminy, COK oraz sklepy i świetlice) zostały zaopatrzone w specjalne pojemniki na zużyte baterie.

Odpady komunalne z terenu Gminy Ińsko odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ińsko prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów:

- papier i tektura,

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- metal,

- opakowania wielomateriałowe,

- popiół i odpady paleniskowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- odpadów wielkogabarytowych,

- zużyte opony,

- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty oraz inne odpady problemowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady zielone,

- odpady wielkogabarytowe.

Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach:

- kolor niebieski – papier,

- kolor żółty - odpady z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe,

- kolor zielony- szkło,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odbierane są raz w roku sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki.

Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zamieszkałych mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, jeżeli
nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub też mogą też bezpłatnie dostarczyć do GPZO.

Zużyte baterie gromadzone są w specjalnych pojemnikach umieszczonych w budynkach użyteczności publicznej (szkoła oraz Urząd Gminy, COK oraz sklepy i świetlice).

Przeterminowane leki gromadzone są w specjalnych pojemnikach umieszczonych
w aptekach oraz w Urzędzie Gminy.

 

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Na terenie Gminy Ińsko nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

W 2017 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Istotną inwestycją byłoby doposażenie,
a w niektórych przypadkach wymiana pojemników na odpady, znajdujących się przy nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych. Poprawi to w znaczącym stopniu poziom czystości placów i chodników w gminie.

 

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, unieszkodliwieniem odpadów komunalnych od stycznia do grudnia 2017 r.

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - 454.046,88 zł. Utrzymanie Gminnego punktu Zbiórki Odpadów – 0,00 zł (prowadzenie GPZO zostało przekazane wykonawcy zamówienia na podstawie umowy użyczenia). Koszty obsługi systemu (koszty osobowe, zakupy, opłaty, szkolenia, koszty egzekucji, pozostałe usługi – 27.099,18 zł.

 

 1. Liczba mieszkańców.

 

Dokonując analizy liczby ludności należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Ińsko oraz sumaryczną liczbę osób ujętych
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba osób zameldowanych (stale i czasowo) na terenie gminy Ińsko wynosi 3439 osób. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 2541 osób. Różnica wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Ińsko pracuje  lub zamieszkuje na terenie innej gminy. Ponadto w deklaracjach nie są ujęci uczniowie i studenci kontynuujący naukę poza miejscem stałego zameldowania. Nie można również wykluczyć przypadków, w których właściciele nieruchomości zaniżają liczbę osób zamieszkałych lub nie dokonują na bieżąco zmian
w deklaracji. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do ilości zadeklarowanych osób, organ gminy na bieżąco weryfikuje zgodność danych ze stanem faktycznym.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, której mowa
  w art. 6 ust. 1.

 

Na terenie gminy Ińsko do końca  2017 r. nie odnotowano konieczności wydania przez Burmistrza Ińska decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych  na terenie gminy Ińsko.

 

Na podstawie sprawozdań półrocznych, przekazanych do Burmistrza Ińska przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ińsko oraz sprawozdań rocznych podmiotu prowadzącego GPZO, Gmina sporządziła sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W oparciu
o te dane ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2017 r. wyniosła  1 054,282 Mg w tym  odpadów przyjętych do GPZO 129,162 Mg.

l.p

kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych Mg

1.

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

5,020

2.

15 01 07

opakowania ze szkła

40,090

3.

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

31,330

4.

17 01 01

odpady z betonu oraz gruz betonowy

63,080

5.

16 01 03

Zużyte opony

5,200

6.

20 01 33*

Baterie i akumulatory

0,040

7.

20 01 32

Leki

0,120

8.

20 01 36

ZSEE inne

2,620

9.

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

7,680

10.

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

79,700

11.

20 03 01

zmieszane odpady komunalne

809,580

 

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
  z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych przekazana do składowania wyniosła 146,191 Mg. Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Ińsko w 2017 r. nie przekazano zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych z terenu gminy bezpośrednio do składowania.

 

 1. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2017 r. i w latach następnych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012r. Nr 645) gminy
są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

W gminie Ińsko poziom ten w roku 2017 wyniósł 25,73 %. Wymagany poziom został osiągnięty.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

W 2017 r. w gminie Ińsko masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych odebranych i zebranych wyniosła 100 %. Wymagany poziom został osiągnięty.

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

75

50

50

50

45

45

40

40

35

W gminie Ińsko poziom ten w roku 2017 wyniósł 15,60 %.  Wymagany poziom został osiągnięty.

 

 1. Podsumowanie i wnioski

 

Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ińsko prowadzi do następujących wniosków:

 

  1. Gmina Ińsko we właściwy sposób prowadzi system gospodarowania odpadami komunalnymi. Systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe
   i niezamieszkałe oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne.
  2. Znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych ,,u źródła” ma wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców. Stanowi to jeden
   z czynników osiągnięcia przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych.
  3. Punkt GPZO spełnia swoją rolę. Ilość korzystających z niego osób, a także ilość oddanych tam odpadów segregowanych rośnie.
  4. Zdolności przerobowe instalacji w Łęczycy w 2017 r. były wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Ińsko.
  5. Gmina Ińsko osiągnęła w 2017 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych.
  6. Aby jeszcze bardziej uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Ińsko musi zwiększyć liczbę akcji edukacyjnych, pouczać właścicieli nieruchomości o ich obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wzywać ich do składania wyjaśnień w przypadku gdy złożona przez nich deklaracja budzi wątpliwości organu. Najczęściej nieprawidłowości w składanych deklaracjach wynikają
   z niewiedzy mieszkańców np. deklaracja nie zostaje zmieniona po narodzeniu dziecka lub o zgonie domowników. Wiele osób wyjeżdżających do pracy poza Gminę , czy też na okres letni, zmienia deklarację, pomniejszając ją o osoby nieobecne, jednak nie wszyscy pamiętają, aby po powrocie ponownie zadeklarować faktycznie zamieszkującą liczbę osób.
  7. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Ińsko na lata następne jest uświadamianie mieszkańców zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
   w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

 

 

 

                Opracował:                                                                                                          Zatwierdził:

                Paweł Jucha                                                                                                         Jacek Liwak

Inspektor ds. planowania przestrzennego                                               Burmistrz Ińska
i gospodarki odpadami