Sonda

Wybierz zadanie Budżetu Obywatelskiego 2019 r.

Wyniki sondy

foto

Konsultacje społeczne

dodano: 2018-11-02 09:18:00

Zapraszamy do udziału

PROGRAM WSPOŁPRACY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

FORMULARZ KONSULTACYJNY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Zarządzenie nr 68/2018

Burmistrza Ińska

z dnia  30 października 2018 roku

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z § 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ińsko (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 3238) zarządzam, co następuje:

§1

Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” (zwany dalej programem), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Celem konsultacji jest opracowanie programu, który będzie stanowić podstawę do nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 02 listopada 2018 r., a zakończenia na dzień
16 listopada 2018 r.

§ 4

1. Konsultacje przeprowadza się na terenie Gminy Ińsko.

2. W konsultacjach mogą wziąć udział osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Ińsko, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

§ 5

1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie:

a) badania ankietowego i przyjmowania uwag na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

2. Formularz konsultacyjny:

 a) zostanie udostępniony w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku,

 b) zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku,

 c) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie UGiM w   Ińsku.

3. Wypełnioną ankietę będzie można złożyć osobiście w sekretariacie urzędu, przesłać na adres poczty elektronicznej: urzad@insko.pl.

3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie opublikowana do dnia 23 listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej UGiM w Ińsku.

 

§ 6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest sekretarz Gminy Ińsko.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                              Burmistrz Ińska

 

                                                                                                                                              /-/ Jacek Liwak

 

PROGRAM WSPOŁPRACY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

FORMULARZ KONSULTACYJNY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ