foto

OGŁOSZENIE

dodano: 2018-09-05 13:42:45

ROKOWANIA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH

z dnia 5 września 2018 roku

Burmistrz Ińska ogłasza rokowania na sprzedaż na własność działki zabudowanej.

Rokowania odbędą się w dniu 05 października 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

Powierzchnia nieruchomości.

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

Cena wywoławcza.

 

 

 

 

 

1.

 

miejscowość Storkowo

obręb Storkowo gmina Ińsko

 

działka nr geod. 113/2

 

zapisana w księdze wieczystej nr KW SZ1T/00076158/8

 

symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

Br-R

 

 

 

 

 

 

1.104 m2

 

 

Nieruchomość położona jest w centralnym punkcie wsi Storkowo. Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. Działka zabudowana jest budynkiem po byłej remizie straży pożarnej o pow. zabudowy 83 m2. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem.

Sieci: wodociągowa, energetyczna.

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko” z 30.12.2008r., działka nr geod. 113/2 objęta jest zapisem: Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa o małej intensywności.

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

26.000,00 złotych

 

 

 

Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, ustalono na kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zaliczkę należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 01 października 2018 roku zaliczka znajdowała się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno być składane w zamkniętych kopertach do dnia 02 października 2018 roku do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, pokój nr 14.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

· datę sporządzenia zgłoszenia,

· oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

· proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona w drodze rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Ww. działka nie jest obciążona długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność powyższych działek odbył się w dniu 29 września 2017 roku, drugi przetarg w dniu 19 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska ma prawo zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 5 września 2018 roku.