foto

Ogłoszenie o przetargach

dodano: 2018-04-24 09:06:13

Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGACH

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

 

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych.

Przetargi odbędą się w dniu 25 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

Lp..

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

Cena wywoławcza.

1.

 

 

Ińsko obręb I

ul. Bohaterów Warszawy

działka numer geodezyjny 158/2

Księga wieczysta: SZ1T/00127591/8

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: Bp

 

Działka położona jest w granicach  terenu wpisanego do rejestru zabytków: Stare Miasto w Ińsku, nr rejestru 79

 

594 m2

Nieruchomość położona jest w centralnym Ińska. Działka o regularnym, prostokątnym kształcie.

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 158/2 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

98MW,MN,U

 

Zapis 98MW,MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (zabudowa zwarta)

 

 

Sprzedaż na własność.

30.000,00 złotych

 

 

2.

 

 

Ińsko obręb I

ul. Bohaterów Warszawy

działka numer geodezyjny 158/3

Księga wieczysta: SZ1T/00127591/8

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: Bp

 

Działka położona jest w granicach  terenu wpisanego do rejestru zabytków: Stare Miasto w Ińsku, nr rejestru 79

 

446 m2

 

Nieruchomość położona jest w centralnym Ińska. Działka o regularnym, prostokątnym kształcie.

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 158/3 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

98MW,MN,U

 

Zapis 98MW,MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej (zabudowa zwarta)

 

 

Sprzedaż na własność.

 

25.000,00 złotych

 

3.

Ińsko obręb II

ul. Henryka Sienkiewicza

działka numer geodezyjny 228/4

Księga wieczysta: SZ1T/00091639/5

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: Bp

1.194 m2

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie.

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem – droga wojewódzka nr 151. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 228/4 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

65MN,U

 

Zapis 65MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

 

 

Sprzedaż na własność.

60.000,00 złotych

4.

Ińsko obręb II

ul. Henryka Sienkiewicza

działka numer geodezyjny 228/5

Księga wieczysta: SZ1T/00091639/5

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: Bp

1.324 m2

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie.

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem – droga wojewódzka nr 151. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 228/5 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

65MN,U

 

Zapis 65MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

 

 

Sprzedaż na własność.

65.000,00 złotych

5.

Ińsko obręb II

ul. Henryka Sienkiewicza

działka numer geodezyjny 229

Księga wieczysta: BRAK

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: RIVB

3.826 m2

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie.

Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem – droga wojewódzka nr 151. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 229 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

65MN,U

 

Zapis 65MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

 

 

Sprzedaż na własność.

170.000,00 złotych

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Przetargi odbędą się w dniu 25 maja 2018 roku:

  1. o godzinie 1000 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 1;
  2. o godzinie 1100 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 2;
  3. o godzinie 1200 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 3;
  4. o godzinie 1300 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 4;
  5. o godzinie 1400 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 5.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza:

  1. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 1 – w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
  2. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 2 – w kwocie 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);
  3. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 3 – w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
  4. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 4 – w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
  5. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 5 – w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

 

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 21 maja 2018 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

 

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

 

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ww. działki nie są obciążone długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny są od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. (91) 562 10 18.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

 

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak