foto

Gminny obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni

dodano: 2016-01-14 09:31:25

Burmistrz Ińska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych  oczyszczalni  ścieków.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym w celu aktualizacji ewidencji zwracam się z prośbą
do mieszkańców Gminy Ińsko o wypełnienie formularza w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku (Referat gospodarczy pok. nr 4), na stronie internetowej www.insko.pl w zakładce „Gospodarka odpadami” oraz u sołtysów.

Wypełnione druki proszę:

  1. składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd i Gminy Miasta w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38,
    73-140 Ińsko lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@insko.pl
  3. przekazać bezpośrednio sołtysom.

Z wyrazami szacunku

        Jacek Liwak
                 Burmistrz Ińska

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez Gminę Ińsko aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy i Miasta
w Ińsku w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku (Referat gospodarczy - pokój nr 4),
na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku w zakładce „ Gospodarka odpadami” oraz u sołtysów.

Wypełnione druki proszę:

  1. składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@insko.pl
  3. przekazać bezpośrednio sołtysom.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) ,,3. Gminy prowadzą ewidencję:1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania …; 2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych…”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,, 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;”.

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że pracownicy Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ińsko.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych
na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi
z tych zbiorników.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,, 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony
w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych…”.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,,1. Wójt, burmistrz
lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy”; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017r., poz. 519).

Ponadto zgodnie z art.363 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ,,1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może,
w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie
w określonym czasie czynności zmierzających do: 1)  ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 2)  przywrócenia środowiska do stanu właściwego”.