foto

UWAGA ZMIANA !

dodano: 2017-11-17 10:27:26

ZMIANA OPŁATY ZA ODPADY NIESEGREGOWANE

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

 

Burmistrz Ińska zawiadamia, że Rada Miejska w Ińsku w dniu 26 października 2017 r. podjęła uchwałę
Nr XXIX/193/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 7.11.2017 r. poz. 4522).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny na terenie gminy Ińsko obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

a) 21,00 zł - gospodarstwo domowe 1 - osobowe,

b) 42,00 zł - gospodarstwo domowe 2 - osobowe,

c) 63,00 zł - gospodarstwo domowe 3 – osobowe,

d) 77,00 zł - gospodarstwo domowe 4 - osobowe,

e) 84,00 zł - gospodarstwo domowe 5 - osobowe,

f) 101,00 zł - gospodarstwo domowe 6 - osobowe,

g) 110,00 zł - gospodarstwo domowe 7 – osobowe,

h) 124,00 zł - gospodarstwo domowe 8 - osobowe i większe.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

OPŁATY ZA ODPADY SEGREGOWANE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN !

ZACHĘCAMY DO SEGREGACJI ODPADÓW CO SPOWODUJE OBNIŻENIE OPŁATY